Alta plataforma de sol·licituds de Microcrèdit


Dades bàsiques d'accés a la plataforma

* Es farà servir per accedir a la plataforma
* Es farà servir per rebre notificacions i resolució

Persones beneficiàries:

Emprenedors/ores, majors d’edat, que vulguin posar en marxa un projecte empresarial, amb qualsevol forma jurídica, a la comarca del Bages, o que hagin iniciat l’activitat a partir de l’1 de gener de 2016. S’exclouen el sector immobiliari i financer.


Empreses beneficiàries:

Petites empreses industrials i de serveis, amb qualsevol forma jurídica, ubicades al Bages, que vulguin desenvolupar un nou producte o servei, realitzar inversions que suposin una ampliació o millora de la capacitat productiva, expansió i introducció a nous mercats (internacionals/nacionals), implementació de TIC (hardware i software) i actuacions en R+D+I. S’exclouen el sector immobiliari i financer. A efectes d’aquestes Bases es consideren empreses petites aquelles que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin una plantilla inferior a 25 treballadors/ores i el seu volum de negocis anual o el balanç general anual no superi els 2,5M. d'euros.

Registrar i accedir