Microcrèdits - Banc de projectes del Bages

Com fer la sol·licitud del microcrèdit ?

1  - Donar-se d’alta a la plataforma de sol·licituds.

2 - Completar tots els apartats de la plataforma (dades bàsiques, memòria, pla econòmic, documentació administrativa, etc.). Aquest és un procés laboriós. Cada usuari comptarà amb un permís d’accés per entrar, modificar i rectificar les dades tantes vegades com sigui necessari fins que acabi de complimentar tots els apartats i es generi el document de sol·licitud.

3 - Generar la sol·licitud i imprimir el document que la plataforma genera un cop complimentada tota la informació.

4 - Presentar el document signat al registre del Consell Comarcal del Bagesde forma presencial abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds ( 25 de maig de 2016).


Descarrega les bases Iniciar sol·licitud

El Banc de Projectes del Bages ofereix aquest any 2016 dues línies de microcrèdits:

Línia A: fins a 15.000€ per a la creació de noves empreses

  • Per a persones emprenedores que vulguin posar en marxa un negoci, sigui quina sigui la forma jurídica
  • Per finançar despeses de constitució, subministraments, nòmines, i l’adquisició de certs actius fixes
  • Fins al 60% de la inversió inicial necessària

Línia B: fins a 20.000€ per al creixement o ampliació de pimes

  • Per a empreses de menys de 25 treballadors i un volum de negoci anual inferior als 2,5 milions d’euros
  • Per desenvolupar nous productes o serveis, realitzar inversions d’ampliació/millora de la capacitat productiva, expansió, introducció a nous mercats, implementació projectes d’R+D+I, etc.
  • Fins al 40% de la inversió inicial necessària


L'objecte del Banc de Projectes del Bages és obrir una línia d'ajuts reintegrables, que consisteix en l'atorgament de microcrèdits, per facilitar l'accés al finançament de projectes empresarials viables que impulsin la creació d'empreses i ocupació i la reactivació del teixit industrial i econòmic de la comarca del Bages. La convocatòria està circumscrita a les activitats econòmiques que es desenvolupin en l'àmbit territorial de la comarca del Bages.


Les condicions dels microcrèdits són les següents:

  • Avals: no cal avals, la garantia és la viabilitat del projecte empresarial.
  • Tipus d'interès: 0%
  • Carència: període màxim de 4 mesos
  • Termini màxim de devolució: 4 anys (inclòs el període de carència).

Tindran prioritat els projectes amb inversions que: afavoreixin un desenvolupament econòmic sostenible; suposin una diversificació de les activitats econòmiques i productives de l'entorn local; continguin mesures adreçades a afavorir l'ètica i la qualitat empresarial; siguin iniciatives innovadores per a l'aprofitament d'espais productius no explotats susceptibles de generar nous llos de treball; contemplin la creació de llocs de treball dins el marc dels nous filons d'ocupació definits per la Unió Europea; afavoreixin la integració laboral de persones discapacitades i/o els col·lectius de difícil inserció. Es tindrà en compte l'interès social del projecte dins l'àmbit local on es porti a terme l'activitat, el manteniment d'una relació adequada entre els llocs de treball creats i les inversions realitzades, i la generació de valor en base a la tecnologia aplicada i l'efecte multiplicador de la inversió realitzada.


Per més informació: consultar les bases de la convocatòria

Per consultes o aclariments cal adreçar-se a: bancdeprojectes@ccbages.catIdentificació (sol·licituds iniciades)

Consell Comarcal del Bages   Diputació de Barcelona